سال نو به مبارکی و شیرینی و سلامتی و خیر و برکت
امیدوارم با دگرگونی فصل ، دلهای ما هم به سوی انسانیتی هر چه بیشتر دگرگون شود ، ثروت های بی حساب این کشور غیر از جیب های بی انتهای مسئولین ، بین این ملت مظلوم و ساده دل نیز به طور مساوی تقسیم شود و جامعه ما از حالت نا امیدی و افسردگی نجات یابد ، امیدوارم عقاید پوچ و خرافات دست و پا گیر از زندگی ملت ما رخت بر بندد ، امیدوارم #زن_ستیزی در جامعه ما ریشه کن شود ، امیدوارم به حریم شخصی مردم احترام گذاشته شود ، امیدوارم دیگر شاهد تفتیش عقاید این ملت نباشیم ، امیدوارم نیروهای نظامی و انتظامی ما قبل از بهانه انجام بی چون و چرای دستوراتی که معلوم نیست از چه مغز سالم یا معیوبی صادر شده ، انسانیت خود را در نظر بگیرند ، امیدوارم که صلح و دوستی و محبت بین این ملت و ملت های دیگر جهان بوجود بیاید و روز به روز بیشتر شود ...معلوم نیست که تا آخر سال نود و هفت هم برسیم یا نه ؟ بنابراین در تمام لحظات باقیمانده عمرمان عشق ورزی را فراموش نکنیم که هیچ چیز در جهان پایدار نیست جز عشق
ارادتمند : سید حاتم هاشمی