تازه ها
شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • funny Smilies
 • fghfg@
  71
  71
 • bnfgu#
  fgu%$
  fgu%$
 • jhk$%7
  7
  7
 • 3^&9fgjh
  39
  39
 • dfg&
  60
  60
 • sg#h
  f@tj
  f@tj
 • hfg2#$%$8
  28
  28
 • tyrt@#
  71
  71
 • M
  JHVJ&*
  JHVJ&*
 • ruuioi#$
  17
  17
 • fgjhf#
  49
  49
 • xcgv!
  70
  70
 • 6787#%
  ty546
  ty546
 • ghjkZ#$6
  6
  6
 • fh3jh$%8
  38
  38
 • AF#
  59
  59
 • hjgh
  jtfj
  jtfj
 • 2%$tRre7
  27
  27
 • %Das
  80
  80
 • knLK*(*
  G%%JK
  G%%JK
 • fjk@#
  16
  16
 • dfgh&
  48
  48
 • kl;kllu$%
  69
  69
 • #%df
  hdf#$
  hdf#$
 • fgh5ty$
  5
  5
 • %36&7
  37
  37
 • $E BA
  58
  58
 • jk
  dfh
  dfh
 • <ـآ[^
  &«»آ],^
  &«»آ],^
 • 2ndf6g#$
  26
  26
 • dfgas@
  79
  79
 • KJBGO%^&*
  KJ^&%
  KJ^&%
 • dhewdr#$
  15
  15
 • sdfg^
  47
  47
 • fghsd$fg
  68
  68
 • @()Hxc
  <MN^^
  <MN^^
 • ghj4er4
  4
  4
 • 3ghj#%$6
  36
  36
 • sdh@
  57
  57
 • dhd
  gh
  gh
 • J*^&%
  <MBK^&$
  <MBK^&$
 • x2bc5#$
  25
  25
 • dfd%
  78
  78
 • VH%^
  L:^^&
  L:^^&
 • gdfg@#
  14
  14
 • dfh6@
  46
  46
 • dfyhrt@
  67
  67
 • >
  <%^
  <%^
 • fgjh3z#
  3
  3
 • df3$%^5
  35
  35
 • fghdfh$
  56
  56
 • jhk!@#
  80
  80
 • MHG&IU%
  JBGI^
  JBGI^
 • 2fghfg$4#$
  24
  24
 • dfgu#
  77
  77
 • VM^&
  BJ^&*
  BJ^&*
 • sgd@$
  13
  13
 • luil%$
  45
  45
 • xgb%^
  66
  66
 • ;lJ()&Z*(
  dfnl^%$
  dfnl^%$
 • ghikk2$
  2
  2
 • gh%$%
  34
  34
 • @VFV
  55
  55
 • l;ghk#$
  77
  77
 • ,jbhO&^
  KJB*%&%
  KJB*%&%
 • 5dfg623y5$%
  23
  23
 • gbdf@
  76
  76
 • JH%$
  JH%$
 • tyhr@#
  12
  12
 • gfh^
  44
  44
 • hdfr$
  65
  65
 • @#%%
  xvdxbz$
  xvdxbz$
 • hfg@$1
  1
  1
 • ghdf33#$
  33
  33
 • 2b#
  54
  54
 • dfh@%
  76
  76
 • MNHG^%
  MBNI&^I
  MBNI&^I
 • 2yuik$2
  22
  22
 • sdfh#
  75
  75
 • #%Y
  tert@#%
  tert@#%
 • jtyiu#$
  11
  11
 • dfh@
  43
  43
 • dfgd@
  64
  64
 • #%Fx
  werb@#
  werb@#
 • asabani
  asabani
  asabani
 • vdf%%&%
  32
  32
 • $gsfa
  53
  53
 • khj#@
  75
  75
 • MNVKU&*^
  MNVKU&*^
 • fgz456#21
  21
  21
 • kl;f@
  74
  74
 • HN%H
  !@#$RH
  !@#$RH
 • kl;i@0
  10
  10
 • fghn5#
  42
  42
 • ghj@df
  63
  63
 • vbdf
  juylkc
  juylkc
 • dgh31h$%
  31
  31
 • $gsd
  52
  52
 • ad54ad
  74
  74
 • BIO&*^
  ,nUT^*
  ,nUT^*
 • sdtgh20jh#
  20
  20
 • fghhg$
  73
  73
 • $^U&
  dfhfg$
  dfhfg$
 • gh9j^&
  9
  9
 • ghjjk#$
  41
  41
 • fghf^
  62
  62
 • fhrfh
  ghjdfghvbn
  ghjdfghvbn
 • dg3dfg0@#$
  30
  30
 • asfasf#
  51
  51
 • ;j%
  73
  73
 • MNB&^7
  MJBIU^&*
  MJBIU^&*
 • gjkyl#$
  19
  19
 • jmgh#
  72
  72
 • &$NB
  #%Yrt
  #%Yrt
 • 8m,.$
  8
  8
 • sdtg!@
  40
  40
 • fgdfy$
  61
  61
 • fghset
  shghk
  shghk
 • 2#$%cbv9
  29
  29
 • kj%
  72
  72
 • m,bnk&
  LKJ986%$
  LKJ986%$
 • tfujy@#$
  18
  18
 • sdsd%
  50
  50
 • funny 2
 • SugarwareZ-143
  SugarwareZ-143
  SugarwareZ-143
 • SugarwareZ-223
  SugarwareZ-223
  SugarwareZ-223
 • SugarwareZ-145
  SugarwareZ-145
  SugarwareZ-145
 • SugarwareZ-224
  SugarwareZ-224
  SugarwareZ-224
 • SugarwareZ-157
  SugarwareZ-157
  SugarwareZ-157
 • SugarwareZ-239
  SugarwareZ-239
  SugarwareZ-239
 • SugarwareZ-168
  SugarwareZ-168
  SugarwareZ-168
 • SugarwareZ-242
  SugarwareZ-242
  SugarwareZ-242
 • SugarwareZ-173
  SugarwareZ-173
  SugarwareZ-173
 • SugarwareZ-254
  SugarwareZ-254
  SugarwareZ-254
 • SugarwareZ-182
  SugarwareZ-182
  SugarwareZ-182
 • SugarwareZ-255
  SugarwareZ-255
  SugarwareZ-255
 • SugarwareZ-191
  SugarwareZ-191
  SugarwareZ-191
 • SugarwareZ-293
  SugarwareZ-293
  SugarwareZ-293
 • SugarwareZ-198
  SugarwareZ-198
  SugarwareZ-198
 • SugarwareZ-078
  SugarwareZ-078
  SugarwareZ-078
 • SugarwareZ-206
  SugarwareZ-206
  SugarwareZ-206
 • SugarwareZ-084
  SugarwareZ-084
  SugarwareZ-084
 • SugarwareZ-212
  SugarwareZ-212
  SugarwareZ-212
 • SugarwareZ-094
  SugarwareZ-094
  SugarwareZ-094
 • SugarwareZ-220
  SugarwareZ-220
  SugarwareZ-220
درباره گویندگان بدون مرز
گویندگان بدون مرز،بنیانگذارگویندگی اینترنتی درفضای مجازی وب،توسط مبتکرایرانی سیدحاتم هاشمی درسال1389راه اندازی شده وباحمایت و تلاشهای خسروبهنوری ودیگرمدیران وپرسنل زحمت کش آن،به عنوان یکی ازبرترین سایتهای کارآفرین کشور،به دنبال گسترش صدابازیگری وگویندگی به زبان فارسی می باشد .
دوستان و حامیان